Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. С посещението си, вие приемате използването на бисквитки. Виж повече
Онлайн магазина се продава. При интерес ни пишете от страницата за контакт. Не приемаме нови поръчки.

Общи условия

Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА 


Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа  (електронен магазин), собственика на платформата (администратор) и доставчика (изпълнител), които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път на стоки листвани за продажба (дропшпинг).

Администратор на информационната платформа само администрира, и осъществява връзката между Потребител/Ползвателите и Доставчика.

Доставчик по сключените договори за покупко-продажба по електронен път, чрез информационната платформа е Мол Онлайн България“ ЕООД, Гр.Пловдив, кв.Капана, Район Централен, ул.Абаджийска 1, ет.2, ЕИК: 202670745, Тел.: 0988 88 46 85


I. Определения на термините използвани в текста на общите условия:

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребител/Ползвателите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител/Ползвател е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребител/Ползвателски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребител/Ползвателско име е избран от Потребител/Ползвателя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. 

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребител/Ползвателското име индивидуализира Потребител/Ползвателя  и който заедно с Потребител/Ползвателското име служи за достъп до Потребител/Ползвателския му профил. 

Потребител/Ползвателският профил е обособена част от уебсайта съдържаща информация за Потребител/Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от Администратора и Доставчика,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребител/Ползвателско име (емайл) и парола. Потребител/Ползвателският профил осигурява на Потребител/Ползвателя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. 

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, обявена в български лева. 

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.

Дропшипинг: Реализиране и администриране на продажби на дребно от Администратора, с възлагане за изпълнение от Доставчика.


II. Описание

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн naiqkiteteniski.com , предоставя на Потребител/Ползвателите възможност за пазаруване на стоки от типа дрехи и аксесоари с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на Потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, Потребителя/Ползвателя е необходимо да следва по долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, Потребител/Ползвателят следва само стъпките касаещи поръчката.

Администратора, чрез информационната платформа, осъществява контакт между Потребител/Ползватели и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и възлагането на доставката (Дропшпинг). 


III. Профил, Права и задължения на Потребител/Ползвателя (регистриран и нерегистриран)

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител/Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребител/Ползватели по смисъла на Закона за защита на Потребител/Ползвателите, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.

1. Стъпки

В онлайн платформата Потребител/Ползвателски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребител/Ползвателски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител/Ползвателят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребител/Ползвателят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.


2. Права и задължения на Потребител/Ползвателите

А. Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител/Ползвателите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.


Б. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител/Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 


В. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на Администратора.


3. Защита на личните данни


А. Администратора и доставчика се задължават да полагат необходимата и дължима грижа за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в информационната платформа - съгласно настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребител/Ползвателя, Администратора, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Администратора и Доставчика, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от Администратора и Доставчика, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.


IV. Поръчка


4. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване са цени без цената за доставката но с включен ДДС. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

5. Страни по договора за покупко продажба и доставка са Доставчика и Потребител/Ползвателя, като същия представлява настоящите общи условия, достъпни на адреса на информационната платформа, в съвкупност с потвърдена онлайн заявка за покупка и доставка на стоки листвани и предлагани в информационната платформа. Администратора единствено и само администрира процеса.

6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител/Ползвателя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

7. За сключването на договора за покупко-продажба и доставка на стока, Администратора изрично уведомява Ползвателя чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма. 

8. Доставчикът  има право на подизпълнители, в това число и куриерски фирми, които да доставят закупените стоки.

9. Стъпки за валидизиране на поръчка:

избор на артикул, по вид и характеристика;

добавяне в „кошница”;

регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребители, или избор на опция без регистрация;

избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя/Ползвателя, както и начина, по които да се осъществи  доставката (чрез куриер или др.);

запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;

след извършването на горните стъпки, Потребителя/Ползвателя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.


10. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя/Ползвателя и Доставчика е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са: 

Отложено плащане:

- при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на Доставчика.


V.          Доставка 


1. Потребителят/Ползвателят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока да му бъде доставена до офиса на куриера.

2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избраният куриер, като Потребител/Ползвателят може да се осведоми за тях от тарифните им таблици.

3. Срок на доставката: в период до 3 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребител/Ползвателя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.

4. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребител/Ползвателя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят/Ползвателят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена. 


VI. Отговорност 


1. Администраторът, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока. 

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито Администраторът и Доставчикът ще дължат обезщетение на която и да е от страните. 

3. Администраторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до информационната платформа.

4. Администраторът си запазва правото да спира информационната платформа по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5. Администраторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се в информационната платформа, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Администратора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

7. Администраторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

8. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави; 

да не се намесва в правилното функциониране на системата

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно Администраторът за всеки случай на извършено или открито нарушение;

да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

9. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в информационната платформа, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на Администратора.


VII. Оплаквания и Рекламации 


1. Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в  частност Закон за защита на Потребителя.

2. Потребител/Ползвателя има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 30 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. 

3. Правото на отказ по т. 1 не се прилага в следните случаи:


за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;

за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;


4. Когато Администратора не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребителя, в унисон с Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, относно защитата на Потребителя по отношение на договорите от разстояние, Потребител/Ползвателя има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребител/Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.


5. В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ по т. 1,  Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Потребител/Ползвателя суми, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.


VIII. Търговски съобщения


С приемането на настоящите общи условия Потребител/Ползвателят дава своето съгласие, Администратора и/или Доставчика да му изпращат съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от същите.


IX. Приложимо Право


Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка в предвидения чекбокс в информационната платформа, ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва, в това число и се съгласява и задължава да изпълни поетите от същия задължения по сключения (съгласно настоящите общи условия) договор за покупко-продажба и доставка от разстояние, с ясното разбиране за евентуалните последици в случай на неизпълнение.

Настоящите общи условия и договора на Потребител/Ползвателя с Доставчикът се прекратяват в следните случаи: 


при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи; 

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите.


Настоящите Общи условия и правила  за ползване на услугите предоставяни чрез ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА , собственост на Администратора, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 01/11/2016 г.